Exercici de drets sobre les seves dades personals

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, enviï’ns un email al correu electrònic hola@sombrha.com posant en l’assumpte el dret exercitat i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Els Drets que pot exercir són:

 • Accés a les dades.
 • Rectificació de les dades.
 • Supressió de les dades.
 • Portabilitat de les dades.
 • Limitació del tractament.
 • Oposició al tractament.
 • A no ser objecte d’una elaboració de perfils.

Detall dels seus drets:

Dret d’Accés a les dades.

Té dret al fet que el Responsable li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

 • Les finalitats del tractament.
 • Les categories de dades de què es tractin.
 • El termini o criteris de conservació.

Dret de rectificació de les dades.

Tindrà dret al fet que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de Supresió de les dades.

L’interessat tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:

 • El tractament sigui il·lícit.
 • L’interessat hagi retirat el seu consentiment.
 • Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recollits o tractats.
 • L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades hagin de suprimir-se per a complir una obligació jurídica del Responsable.

  L’interessat no tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

 • Per a exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • Per a complir una obligació jurídica del Responsable.
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades.

Té dret al fet que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

 • El consentimient de l’interessat per a finalitats específiques.
 • L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:

 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.
 • Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
 • El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament.

L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

 • Màrqueting directe.
 • Elaboració de perfils.
 • Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat, especialment si és un nen.
 • Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-los sempre que l’interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l’interessat en un procediment judicial que el justifiqui.

El Responsable haurà d’informar l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d’oposició.

És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d’aquests o es cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils.

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat de las qual sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

 • Rendiment professional.
 • Situació econòmica.
 • Salut.
 • Preferències o interessos personals.
 • Fiabilitat.
 • Comportament.
 • Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

 • L’interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.
 • L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
  • El consentiment explícit de l’interessat.
  • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

 • El consentiment explícit de l’interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.